Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Decyzje środowiskowe GGPKiM /OŚ 7625-7/07

 

 

GGPKiM /OŚ 7625-7/07                                                                                                    Lipno, dnia 30.11.2007 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz.1071 ze zmianami )

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.11.2007 r. nr GGPKiM /OŚ 7625-7/07 Gminy Miasta Lipno reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Lipna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Olszowa, Parkowa, Wiązowa, Topolowa, Akacjowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa na terenie miasta Lipna” z zaznaczonym przebiegiem granic terenu inwestycji obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie na mapie – Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500, załączonej do wniosku.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 , zgodnie z art.46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz,U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lipna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta Lipna
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 kpa do

czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta Lipno - Wydział GGPKiM pokój nr 11, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 poz.2573 ze zm. ) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po

uzgodnieniu z organem ochrony środowiska.

Zgodnie z art.35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                                                                                                                    

                                                                                                          Burmistrz Miasta
                                                                                                        

                                                                                                           Janusz Dobros

 

 

                                                                                                                                      Lipno, dnia 06.12.2007 r.

GGPKiM/OŚ 7625-7/07

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Lipna postanowieniem z dnia 06.12.2007 r. znak: GGPKiM /OŚ 7625-7/07 , odstąpił od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Olszowa, Parkowa, Wiązowa, Topolowa, Akacjowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa na terenie miasta Lipna”

Ww. postanowienie zostało wydane na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 nr 129, poz. 902 ze zm.).

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lipno - Wydział GGPKiM pokój nr 11, w godzinach pracy tj od. godz 7.15 do 15.15 we wtorki od godz. 8,00 do 16,00

                                                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                                                           Janusz Dobros

 

 

 

                                                                                                                                      Lipno, dnia 06.12.2007 r.

GGPKiM/OŚ 7625-7/07

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Lipna postanowieniem z dnia 06.12.2007 r. znak: GGPKiM /OŚ 7625-7/07 , odstąpił od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Olszowa, Parkowa, Wiązowa, Topolowa, Akacjowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa na terenie miasta Lipna”

Ww. postanowienie zostało wydane na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 nr 129, poz. 902 ze zm.).

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lipno - Wydział GGPKiM pokój nr 11, w godzinach pracy tj od. godz 7.15 do 15.15 we wtorki od godz. 8,00 do 16,00

                                                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                                                           Janusz Dobros

 

 

 

Lipno, dnia 28.01.2008 r.                                       GGPKiM /OŚ 7625-7/07 /08

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

 

 

W oparciu o art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z póżn.zm.) zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na na wniosek z dnia 20.11.2007 r. nr GGPKiM /OŚ 7625-7/07 Gminy Miasta Lipno reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Olszowa, Parkowa, Wiązowa, Topolowa, Akacjowa, Klonowa, Dębowa.”

W związku z powyższym Urząd Miasta w Lipnie informuje, że w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z zebranymi dowodami oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Otrzymują:

 

1.adresat

2. a/a

 

Do wiadomości:

strony w/g wykazu w aktach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 
 


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2008-02-13 09:31:20
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-02-06 07:44:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-01-29 08:49:18
Agnieszka ChmielewskaEdycja2007-12-07 08:51:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2007-12-07 08:36:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2007-12-03 09:33:46
Agnieszka ChmielewskaDodanie2007-08-29 13:05:18