Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Lipnie


30 stycznia 2019 r
Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Lipnie

V Sesja w dniu 6 lutego 2019, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z IV sesji RM.

d) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.

2. Projekty uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023,

f) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

g) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,

h) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

i) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

k) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna

l) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie.

m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

3. Komunikaty

4. Zakończenie obrad V sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2019-02-01 12:19:11
Pawel RomańskiDodanie2019-01-30 15:04:43