Informacja - wybór ławników sądowych


10 czerwca 2019 r
Informacja - wybór ławników sądowych

I N F O R M A C J A

W związku z upływem kadencji ławników sądowych Rada Miejska w Lipnie rozpoczęła procedurę wyboru ławników. Zgodnie z pismami :

-  Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku  wybrana będzie 1 osoba.

- Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie, Rada dokona wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 133) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

• jest nieskazitelnego charakteru,

• ukończył 30 lat,

• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

• nie przekroczył 70 lat,

• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

• posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

• adwokaci i aplikanci adwokaccy,

• radcy prawni i aplikanci radcowscy, 

• duchowni, 

• żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

• funkcjonariusze Służby Więziennej, 

• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

• prezesi właściwych sądów,

• stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

• 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (nowe zasady).

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Wybory ławników odbędą się w październiku 2019 roku.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:15 do 15:15

- wtorek w godz.  od 7:15 do 16:00

- piątek w godz.  od 7:15 do 14:30

w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 , w pokoju nr 19 - II piętro Ratusza.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej - tel.: 54 288 4246 

Rada Miejska zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Kalendarz wyborczy wyborów ławników na kadencję 2016 - 2019

- do dnia 31 maja 2019 roku – prezes sądu okręgowego podaje informację właściwym radom gmin o liczbie wybieranych ławników ( art. 161 § 2 usp),

- do dnia 30 czerwca 2019 roku – uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Miejskiej kandydatów na ławników (art. 162 § 1 usp),

- w październiku 2019 roku – Rada Miejska dokonuje wyboru ławników (art. 163 § 1 usp),

- do dnia 31 października 2010 roku – Rada Miejska przesyła do prezesów właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z dokumentami – kartami zgłoszenia (art. 164 § 1 usp),

- do dnia 31 grudnia 2019 roku – prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164§ 2 i § 3 usp).UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2019-06-10 09:43:31