Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


15 grudnia 2017 r
Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień na dzień 20 grudnia 2017 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

 2. ustalenie porządku obrad,

 3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

 4. powołanie sekretarza obrad,

 5. przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji RM,

II. Projekty uchwał : 

 1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2018 rok,

 2. w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o i o wolontariacie na 2018r.”,

 3. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej.

III.  Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2018 rok.

 1. a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) opinie komisji Rady Miejskiej,
  d) d y s k u s j a,
  e) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017–2026,
  f)  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2018r.   

IV.  Wnioski i interpelacje radnych.
V.  Sprawy różne i komunikaty.
VI.  Zamknięcie obrad XXXIX sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-12-15 12:56:59
Pawel RomańskiDodanie2017-12-15 12:56:27