Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej


29 marca 2017 r
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 29 marca 2017 roku o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXXII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XXXI sesji RM,

II. Projekty uchwał : 

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

b)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026,

c) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Lipna na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.,

d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2016,

e) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

f) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

g) w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy,

h) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnej ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 258/1 położona w Lipnie Obręb Nr 16 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”,

k) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna,

l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2241/12 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.

III.  Wnioski i interpelacje radnych.
IV.  Sprawy różne i komunikaty.
V.  Zamknięcie obrad XXXII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiDodanie0000-00-00 00:00:00