Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


28 listopada 2017 r
Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień na dzień 29 listopada 2017 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. wręczenie nagrody Szymonowi Majewskiemu,
  4. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  5. powołanie sekretarza obrad,
  6. przyjęcie protokołu z XXXVII sesji RM,

II. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026,
 3. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla zakładu budżetowego,
 4. w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
 5. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
 6. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego na 2018 rok,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 8. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.”,
 9. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna
  na lata 2017 – 2023,
 10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2  im. Władysława Broniewskiego w Lipnie,
 11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3  im. Mikołaja Kopernika w Lipnie,
 12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie,

III. Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.

IV. Wnioski i interpelacje radnych.

V. Sprawy różne i komunikaty.

VI. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-11-28 10:51:45
Pawel RomańskiEdycja2017-11-28 10:46:52
Pawel RomańskiDodanie2017-11-28 10:26:58