Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej


2 czerwca 2017 r
Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 7 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, zwołana jest XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 4. powołanie sekretarza obrad,
 5. przyjęcie protokołu z XXXII sesji RM,
 6. informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym,

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2016 rok.

 1. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,
 2. opinie poszczególnych Komisji Rady,
 3. uchwała Komisji Rewizyjnej,
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. d y s k u s j a,
 6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2016 rok,
 7. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

III. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku,
 2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017–2026,
 3. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasta Lipno na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku,
 4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok,
 5. w sprawie zmiany Porozumienia zawartego dnia 30 grudnia 2016 roku z Gminą Chrostkowo w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku,
 6. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej
 7. w sprawie wyrażenia zgody na służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej
 8. w sprawie zmiany uchwały,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdui przechodu na nieruchomościach gruntowych
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, położonych w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna,
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 346/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia gospodarczego Nr 7 wraz zudziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przyul. Kilińskiego 15.
 14. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Piłsudskiego 12,
 15. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej.

IV.  Wnioski i interpelacje radnych.
V.   Sprawy różne i komunikaty.
VI.  Zamknięcie obrad XXXIII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiDodanie2017-06-02 11:00:03