Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej


9 grudnia 2016 r
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 14 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

 2. ustalenie porządku obrad,

 3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

 4. powołanie sekretarza obrad,

 5. przyjęcie protokołu z XXVII sesji RM,

 6. wręczenie tytułów "Zasłużony dla Miasta Lipna".

II. Projekty uchwał : 

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku,

 2. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznychszkół, przedszkolii innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

 3. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Lipna,

 4. w sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,

 5. w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 3150, 3151, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158, 3160, 3161, 3162, 3163 położonych  w Lipnie obręb Nr 12 przy ulicy Jagodowej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.

III.  Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.

IV.  Wnioski i interpelacje radnych.

V.  Sprawy różne i komunikaty.

VI.  Zamknięcie obrad XXVIII sesji RM.

Po sesji odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji na temat projektu budżetu na 2017 rok.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
AdministratorDodanie2016-12-09 10:32:23