Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej


23 września 2016 r
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 29 września 2016 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

  2. ustalenie porządku obrad,

  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

  4. powołanie sekretarza obrad,

  5. przyjęcie protokołu z XXV sesji RM,

       II. Informacja z  wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.

 III. Projekty uchwał :

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016 – 2026,

c)  sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego „Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna” przyjętego uchwałą nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasta Lipna z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji przez Województwo zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa – budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”, będącego zadaniem własnym Województwa,

e) w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym,

f) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" - Łańcucka,

g) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" - Taglewski,

 

IV.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli.

 V.   Wnioski i interpelacje radnych.

VI.  Sprawy różne i komunikaty.

VII. Zamknięcie obrad XXVI sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja0000-00-00 00:00:00
Przemysław RogeńskiEdycja0000-00-00 00:00:00