Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej


20 grudnia 2016 r
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 29 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał : 

a) w sprawie przyjęcia Programu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2017 rok,
b) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna, 
c) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.

III.  Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2017 rok.

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) opinie komisji Rady Miejskiej,
d) d y s k u s j a,
e) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016–2026,
f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2017r.

IV.  Wnioski i interpelacje radnych.
V.  Sprawy różne i komunikaty.
VI.  Zamknięcie obrad XXIX sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
AdministratorDodanie2016-12-20 13:35:22