Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


15 czerwca 2020 r
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 19 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie, al. Traugutta 2 zwołana jest XVII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XVI sesji RM,

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

2. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2019 rok.

a) debata nad Raportem,

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna.

3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2019 rok.

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok,

b) uchwała Komisji Rewizyjnej,

c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) d y s k u s j a,

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok,

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

4. Projekty uchwał :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu.

5. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie.

a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie regulaminu głosowania,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) przedstawienie protokołu głosowania,

f) projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023.

6. Sprawy różne i komunikaty.

7. Zakończenie obrad XVII sesji RM.

UWAGA - w związku z epidemią koronawirusa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa radnym i innym uczestnikom, sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie, al. Traugutta 2. Z przyczyn technicznych nie jest możliwa bezpośrednia transmisja obrad sesji. Sesja będzie nagrywana przez Telewizję Kablową w Lipnie. Nagranie z sesji zostanie udostępnione na stronie internetowej lipnowskiego ratusza.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiDodanie2020-06-15 10:01:38