Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


13 marca 2020 r
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 18 marca 2020 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XIV sesji RM,

d) informacja z działalności Burmistrz Miasta w okresie międzysesyjnym.

2. Projekty uchwał :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026,

c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu,

d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019,

e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku”,

g) w sprawie zmiany uchwały (azbest),

h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 314/18 i 314/19 położone w Lipnie obręb Nr 15 przy ulicy Łącznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,

i) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

j) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

3. Sprawy różne i komunikaty.

4. Zamknięcie obrad XV sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-03-16 12:29:14
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-03-16 09:59:30
Krzysztof DerwińskiDodanie2020-03-13 11:11:12