Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


14 czerwca 2018 r
Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień na dzień 20 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie zwołuję się obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XLV sesji RM.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2017 rok.
  1. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2017 rok,
  2. opinie poszczególnych Komisji Rady,
  3. uchwała Komisji Rewizyjnej,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. d y s k u s j a,
  6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok,
  7. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

III. Projekty uchwał :

 1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok,
 2. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 3. w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej.

IV. Wnioski i interpelacje radnych.
V. Sprawy różne i komunikaty.
VI. Zamknięcie obrad XLVI sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-06-14 14:58:22
Pawel RomańskiDodanie2018-06-14 14:19:58