Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


11 maja 2018 r
Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień dzień 16 maja 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XLIII sesji RM,
  6. informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał : 

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026,

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2017,

d) w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna,

e) w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej,

f) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie,

g) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”.

III.  Wnioski i interpelacje radnych.

IV.  Sprawy różne i komunikaty.

   V.  Zamknięcie obrad XLIV sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-05-11 13:41:26