Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


21 lutego 2018 r
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że że na dzień 28 lutego 2018 roku o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XLI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,

 3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

 4. powołanie sekretarza obrad,

 5. przyjęcie protokołu z XL sesji RM,

 6. informacja Starosty Lipnowskiego na temat działalności szpitala,

 7. informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał : 

 1. wsprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna,

 2. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna,

 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”,

 4. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”,

 5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna,

 6. w sprawie zmiany uchwały,

 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 125/3 położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

 8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 125/4 położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

 9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1071 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Skępskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,

 10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

III.  Wnioski i interpelacje radnych.

IV.  Sprawy różne i komunikaty.

  V.  Zamknięcie obrad XLI sesji RM.

                Przewodnicząca Rady

Ewa UrbańskaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-02-21 13:16:30