Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


12 stycznia 2018 r
Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 17 stycznia 2018 roku o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XL Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 4. powołanie sekretarza obrad,
 5. przyjęcie protokołu z XXXIX sesji RM,

II. Projekty uchwał :

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
 2. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu,
 3.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 
 4. w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/138/2016),
 5. w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/139/2016),
 6. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 7. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna,
 8. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały.

III.  Wnioski i interpelacje radnych.

IV.  Sprawy różne i komunikaty.

   V.  Zamknięcie obrad XL sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-01-12 09:08:39