Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


2 grudnia 2019 r
Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 5 grudnia 2019 roku o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XII sesji RM,

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

2. Projekty uchwał :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026,

c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

g) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna

h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

i) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,

k) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

l) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny),

m) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2,

n) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,

o) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, biurowym na działce Nr 760/26 położonym w Lipnie obręb Nr 3 przy os. Sikorskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna,

p)  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego,

r) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.

3. Sprawy różne i komunikaty.

4. Zamknięcie obrad XIII sesji RMUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiDodanie2019-12-02 10:49:45