Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


16 października 2019 r
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 22 października 2019 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XI sesji RM,

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

2. Projekty uchwał :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

e) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.”.

3. Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.

4. Sprawy różne i komunikaty.

5. Zamknięcie obrad XII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2019-10-16 13:53:11
Krzysztof DerwińskiDodanie2019-10-16 13:52:39