Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


20 września 2019 r
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 25 września 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z X sesji RM.

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym,

2. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.

3. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

a) opinia Zespołu opiniującego kandydata na ławnika,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie regulaminu głosowania,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) przedstawienie protokołu głosowania,

f) projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023.

4. Projekty uchwał :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026,

c) zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

d) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019,

e) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”,

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto,

g) w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Lipna pod nazwą Straż Miejska w Lipnie oraz uchwalenia jej regulaminu

h) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej.

i) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz.

j) w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku,

k) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

l) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipna,

5. Sprawy różne i komunikaty.

6. Zamknięcie obrad XI sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiDodanie2019-09-20 12:25:36