Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


11 czerwca 2019 r
Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 17 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z VII sesji RM,

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym,

e) wręczenie tytułów "Zasłużony dla miasta Lipna".

2. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2018 rok.

a) debata nad Raportem,

Zgodnie z art. 28aa. ust. 6. w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna.

3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2018 rok.

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,

b) uchwała Komisji Rewizyjnej,

c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) d y s k u s j a,

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok,

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

4. Projekty uchwał :

a) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna,

b) w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu,

c) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

d) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

5. Sprawy różne i komunikaty.

6. Zakończenie obrad VIII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiDodanie2019-06-11 13:11:13