Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


21 marca 2019 r
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 27 marca 2019 r. o godz. 11 w Urzędzie Miejskim w Lipnie Pl. Dekerta 9 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:
 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z V sesji RM,

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.

2. Projekty uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026,

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok,

d) w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018,

e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”,

f) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,

g) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2,

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku,

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku,

j) w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska,Pomorska),

k) w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa),

l) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie.

3. Sprawy bieżące i komunikaty.

4. Zakończenie obrad VI sesji RM.

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof KuberskiDodanie2019-03-21 14:02:44