Zawiadomienie o Sesji


16 czerwca 2016 r
Zawiadomienie o Sesji

Zawiadamiamy, że na dzień 21 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XXIV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad: 

I.    Sprawy organizacyjne:
a)    otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)    ustalenie porządku obrad,
c)    powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d)    powołanie sekretarza obrad,
e)    przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji RM,
f)    informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym,
g)    informacja z działalności Lipnowskiej Rady Seniorów.

II.    Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2015 rok.
a)    uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2015 rok,
b)    opinie poszczególnych Komisji Rady,
c)    uchwała Komisji Rewizyjnej,
d)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
e)    d y s k u s j a ,
f)    projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2015 rok,
g)    projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.


III. Projekty uchwał :
a)    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016–2026,
b)    zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku,
c)    w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna,
d)    w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
e)    w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
f)    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g)    w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h)    w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020,
i)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (Łączna - działka 326),
j)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna      (ul. Polna - działka 850/1),
k)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna         ( ul. Polna - działka 849/1),
l)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna          ( ul. Polna - działka 866/4),
m)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2907/6 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Bocznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
n)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 2634/7 i 2634/8 położone w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna,
o)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/8 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Miedzianej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
p)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1565/26 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Komunalnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
r) w sprawie zmian w Statucie Miasta Lipna.

IV. Wnioski i interpelacje radnych.
V.  Sprawy różne i komunikaty.
VI. Zamknięcie obrad XXIV sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
AdministratorDodanie2016-06-16 12:23:25