Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


13 listopada 2018 r
Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 14 listopada 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest LII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

      a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

      b) ustalenie porządku obrad,

      c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

      d) powołanie sekretarza obrad,

      e) przyjęcie protokołu z LI sesji RM,

 

II. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
 2. w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
 3. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
 4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego na 2019 rok,
 5. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu budżetowego,
 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2019 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”,
 7. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2019,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu                    i przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1318/5 położonej w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1318/6 i 1318/7 położonych w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
 11. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu                    i przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1680/7 położonej w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 392/10 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2673/34 położona w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
 14. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.

 III.  Wnioski i interpelacje radnych.

 IV.  Sprawy różne i komunikaty.

  V.  Podsumowanie kadencji 2014-2018.

 VI.  Zamknięcie obrad LII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-11-13 08:11:54
Pawel RomańskiDodanie2018-11-13 08:11:38