17 listopada 2016 r

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 23 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 b) ustalenie porządku obrad,
 c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 d) powołanie sekretarza obrad,
 e) przyjęcie protokołu z XXVI sesji RM,
 f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Wizualizacja Nowego Centrum Lipna.
III. Projekty uchwał :

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku,
 b) w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
 c) w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
 d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiarupodatku rolnego na 2017 rok,
 e) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakładu budżetowego,
 f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu,
 g) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2017r., Gminy Miasta Lipnaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o i o wolontariacie na 2017r.”,
h) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku”,
i) zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu
 i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”,
j) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 – 2015, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  na lata 2013 – 2016 dla Miasta Lipna,
 k) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej,
 l) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”,
m) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" -p.Łańcucka,
 n) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”,
o) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" -śp Taglewski,

IV.  Wnioski i interpelacje radnych.
V.  Sprawy różne i komunikaty.
VI.  Zamknięcie obrad XXVII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
AdministratorDodanie2016-11-17 12:38:40